Αρχική

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών (Π.Ι. Κύπρου)

Σχολιάστε

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται  από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα των Θρησκευτικών υπάρχει 1 βιβλιάριο και 1 cd αντίστοιχα:

Advertisements

Θρησκευτικά, Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Σχολιάστε

Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στις Γ,  Δ’,  Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού έχουν παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2 εκπαιδευτικά λογισμικά με πρόσθετο διδακτικό υλικό, παιχνίδια, γλωσσάρια, διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄- Στ΄ Δημοτικού, Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Σχολιάστε

Το εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις αποτελεί συνοδευτικό υλικό των σχολικών εγχειριδίων και είναι χωρισμένο σε 2 ενότητες, μία για κάθε τάξη.

Για την τοπική εγκατάσταση του λογισμικού, κατεβάστε το από εδώ, ενώ για να το δείτε online, επισκεφτείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο.