Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Οι ΤΠΕ στο ΕΑΕΠ«, διάρκειας 75 ωρών, με επιμορφώτρια τη Σχολική Σύμβουλο, ξεκίνησε ήδη από τις 10 Οκτωβρίου 2014 για τους/τις εκπαιδευτικούς Ε΄ και Στ΄ τάξης των σχολείων ΕΑΕΠ της 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπαίδευσης Έβρου και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου 2015. Αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ανά γνωστικό αντικείμενο στις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄ και την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το μοντέλο μεικτής μάθησης και περιλαμβάνει διά ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις, εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle και εξ αποστάσεως σύγχρονες υποστηρικτικές συναντήσεις μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης.

Το επιμορφωτικό υλικό είναι αναρτημένο σε εκπαιδευτική πλατφόρμα, χωρισμένο σε ενότητες ανά γνωστικό αντικείμενο, και η μελέτη γίνεται οργανωμένα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στο τέλος κάθε ενότητας, υπάρχει μια δραστηριότητα αξιολόγησης. Επίσης, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υλοποιήσουν μια μικροδιδασκαλία.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος, πέραν της εισαγωγικής, είναι οι εξής:

  • Διαδραστικός Πίνακας
  • Μαθηματικά Ε΄- Στ΄ τάξης
  • Γλώσσα Ε΄- Στ΄ τάξης
  • Ιστορία Ε΄- Στ΄ τάξης
  • Φυσικές Επιστήμες Ε΄- Στ΄ τάξης

Advertisements